استاندارد 7566 جابجایی سیلندر گاز

 

استاندارد 7566 سیلندر گاز _ جابه جایی ایمن _ آیین کار

استاندارد 7566 جابجایی سیلندر گاز

استاندارد 7566 جابجایی سیلندر گاز فقط باید توسط کارکنانی که آموزش های لازم را دیده اند جا به جا شده و مورد استفاده قرار گیرند.

کلیه کاربران و استفاده کنندگان از سیلندر های گاز تحت فشار باید با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و خطرات بالقوه محصولاتی که از آن ها استفاده می کنند اشنا باشند .

کاربران نباید به منظور حرکت دادن سیلندر ، آن را در مکان های افقی بغلطانند یا بکشند .باید از یک چرخ دستی مناسب یاجرثقیل یا وسایل جابه جایی مشابه استفاده شود

تا امکان نگهداری محکم سیلندر به خصوص سیلندرهای بلند یاسنگین،برروی آن فراهم شود . برای فاصله های کوتاه ،سیلندرهای بزرگ را میتوان با مایل کردن سیلندر وبا کمک

حرکات دست برروی پایه حلقه ای سیلندر و چرخاندن، جابه جا نمود. درصورت جابه جایی سیلندرها می بایست از کاهک محافظ شیر استفاده گردد.

از طناب زنجیر یا تسمه جهت آویزان کردن سیلندر استفاده نکنید، مگراینکه سازنده سیلندر ابزار مناسب جهت بلند کردن سیلندر مانند قلاب را بر روی آن نصب کرده باشد .

می توان از چارچوب ، سکو یا پالت های مناسب جهت بلندکردن سیلندرها استفاده نموند .