راهنمای طراحی و ساخت بوستر پمپ آتش نشانی

طراحی و فروش بوستر پمپ آتشنشانی  يكي از عمده ترين قسمت هاي تأسيسات اطفاء آبي در ساختمان هاي مختلف است. عملكرد صحيح يك بوستر پمپ آتش نشاني به عوامل متعددي از جمله طراحي، محاسبه، ساخت، كنترل و سرويس ونگهداري آن بستگي دارد كه هر يك از اهميت ويژه اي برخوردار است ولي در اين بخش ضمن اشاره به طراحي ومحاسبه يك بوستر پمپ بيشتر به ساخت، كنترل و سرويس نگهداري آن ميپردازيم.

محاسبه و طراحی بوستر پمپ آتش نشانی:

در محاسبه و طراحي يك بوستر پمپ آتش نشاني مهمترين بخش تعيين مقدار آب مورد نياز و فشار آن ميباشد. در ساختمان هاي مسكوني براي اطفاء حريق عموما از جعبه هاي آتش نشاني و هوزريل استفاده ميشود. هر هوزريل درهر طبقه قادر است تا 800 متر مربع را پوشش دهد. براي سطح زير بناي بيشتر از اين مقدار از جعبه آتش نشانياستفاده ميشود. حداكثر آب مصرفي براي هر هوزريل 30 ليتر در دقيقه معادل 8 گالن در دقيقه و براي هر جعبه آتشنشاني 190 ليتر در دقيقه معادل 50 گالن در دقيقه است.

بر اساس استانداردهاي بين المللي در چنين شرايطي محاسبه ظرفيت آب آتش نشاني بر مبناي دو آتش سوزي همزمان و استفاده از دو هوزريل و يا دو جعبه آتش نشاني صورت ميگيرد.

1 بار و از نازل جعبه آتش نشاني بر اساس استانداردهاي اروپايي 3 بار و / فشار آب خروجي از هر نازل هوزريل 5 استاندارد آمريكا 4 بار ميباشد.
تأسيسات اطفاء حريق خصوصي در ساختمان ها از جمله بوستر پمپ آتش نشاني و منبع ذخيره آب آتش نشاني باتوجه به موارد فوق براي مقابله با آتش توسط ساكنين براي مدت 30 دقيقه تا رسيدن مأموران آتش نشاني طراحي ومحاسبه ميشود.

ظرفيت آبدهي تأسيسات اطفاء حريق در مورد هيدرانت هاي محوطه حداقل 500 گالن در دقيقه ميباشد. بوستر پمپ آتش نشاني بعنوان بخشي از تأسيسات اطفاء حريق ساختمان بايد قادر به پمپاژ آب آتش نشاني مورد نيازدر فشار لازم باشد.

راهنمای طراحی و ساخت بوستر پمپ آتش نشانی
راهنمای طراحی و ساخت بوستر پمپ آتش نشانی

ساخت و کنترل بوستر پمپ آتش نشانی :

حال كه به اجمال به محاسبه و طراحي تأسيسات اطفاء حريق اشاره شد، به تفصيل به ساخت، كنترل و سرويس و نگهداري بوستر پمپ آتش نشاني ميپردازيم. اولين قدم انتخاب پمپ جهت استفاده در ساخت بوستر پمپ آتش نشاني است و بايد بر اساس استانداردهاي بين المللي صورت گيرد.

1. انتخاب پمپ:

بوستر پمپ آتش نشاني بايد مجهز به پمپ هاي سانتريفوژ زميني با سيل گرافيتي با يك قطره چكه آب در دقيقه ازسيل آن باشد و استفاده از انواع پمپ هاي طبقاتي اعم از افقي يا عمودي در ساخت بوستر پمپ آتش نشاني مجازنمي باشد.

2. تعداد پمپ ها:

بوستر پمپ هاي آتش نشاني ميتواند بدون جاكي پمپ و يا با جاكي پمپ ساخته شوند. وظيفه جاكي پمپ در بوستر پمپ آتش نشاني ثابت نگاه داشتن فشار شبكه آتش نشاني در طول زمان عدم استفاده ازبوستر پمپ براي جبران افت فشار ناشي از نم و نشت آب از شيرآلات و اتصالات شبكه آتش نشاني است. بر اساس استاندارد، بوستر پمپ آتش نشاني بايد مجهز به دو پمپ اصلي باشد بطوريكه هر يك از آنها قادر به تأمين حداكثر مقدار آب آتش نشاني مورد نياز در فشار مورد نظر باشند. به عبارتي هر بوستر پمپ آتش نشاني داراي يك پمپ اصلي و يك پمپ رزرو مطابق با مشخصات پمپ اصلي است.

3. انتخاب نقطه كار بوستر پمپ آتش نشاني:

در انتخاب پمپ آتش نشاني مهمترين مسأله منحني مشخصه آن است. بهترين پمپ براي تأمين فشار سيستم آتش نشاني پمپي است كه منحني مشخصه آن در محدوده ظرفيت مورد نظر از شيب نسبتا كم برخوردار باشد. در چنين شرايطي تغييرات مصرف آب با تغييرات نسبتا كم فشار توأم خواهد بود. اگرچه در اين محدوده راندمان پمپ نسبتا كم است ولي بايد توجه داشت كه بوستر پمپ آتش نشاني مصرف كاملا محدود دارد و شايد در طول عمر يك ساختمان حتي يكبار نيز مورد استفاده قرار نگيرد. لذا پائين بودن راندمان آن تأثير گذار نمي باشد.

4.  تنظيم فشار بوستر پمپ آتش نشاني:

تنظيم فشار بوستر پمپ آتش نشاني بسيار حائز اهميت است. تنظيم فشار در بوستر پمپ آتش نشاني بوسيله پرشر سوئيچ انجام ميگيرد. بر اساس استانداردهاي بين المللي هر يك از پمپ هاي اصلي در بوستر پمپ آتش نشانيبايد از يك پرشرسوئيچ بطور مستقل فرمان بگيرد. در انتخاب پرشرسوئيچ ( DIFF ) و تغييرات فشار ( RANGE ) هر پرشرسوئيچ داراي دو تنظيم است. دامنه فشار بايد دقت شود تا دامنه و تغييرات فشار آن در محدوده فشار كار بوستر پمپ قرار داشته باشد.
حال كه با اهميت انتخاب پرشرسوئيچ آشنا شديد، قدم بعدي چگونگي تنظيم آن است. و حداقل فشار با توجه به كاهش فشار نسبت به فشار مذكور با ( RANGE ) حداكثر فشار بوستر پمپ با دامنه فشار تنظيم ميشود.
اين تنظيمات بايد به گونه اي باشد كه با توجه به منحني مشخصه ( DIFF ) تغييرات فشار بوستر پمپ در حداقل و حداكثر مصرف آب آتش نشاني، حداكثر فشار بوستر پمپ پائين تر از حداكثر فشارپرشرسوئيچ و حداقل فشار بوستر پمپ بيشتر از حداقل فشار پرشرسوئيچ قرار گيرد. در اين شرايط تا ماداميكه ازبوستر پمپ استفاده ميشود، بوستر پمپ در حال كار خواهد بود ولي با بسته شدن آخرين مصرف كننده اطفاء حريق آبي فشار بوستر پمپ به حداكثر فشار پرشرسوئيچ ميرسد و بوستر پمپ خاموش ميگردد.
بايد توجه داشت كه در بوستر پمپ هاي آتش نشاني مجهز به جاكي پمپ، پرشرسوئيچ اين پمپ بايد به گونه ايتنظيم شود كه حداقل فشار آن بالاتر از حداقل فشار پرشرسوئيچ هاي پمپ اصلي و پمپ رزرو باشد تا به هنگام كار آن براي جبران نم و نشت شبكه آتش نشاني مانع از روشن شدن پمپ اصلي و رزرو شود.

5.  شيرآلات و اتصالات:

در ورودي و خروجي هر يك از پمپ هاي بوستر پمپ بايد از شير فلكه قطع و وصل استفاده شود. اين شير فلكه ها بايد قبل از اتصال پمپ و ساير شيرآلات ملحق به آن به كلكتورهاي پمپ وصل شوند. در خروجي هر يك از پمپ هاي بوستر پمپ بايد از شير يكطرفه استفاده شود. استفاده از شير يكطرفه موجب ميگردد تا آب شبكه لوله كشي مجددا به مخزن ذخيره آب برنگردد و يا آب خروجي هر پمپ از طريق خروجي ساير پمپ هاي بوستر پمپ كه خاموش هستند، بواسطه كلكتور مكش مجددا به مكش پمپ در حال كار برنگردد.
لرزه گير مهار دار در ورودي و خروجي هر يك از پمپ ها جهت جلوگيري از انتقال لرزش ناشي از كار هر يك از آنها به ساير پمپ ها و شبكه لوله كشي بايد نصب شود. در مواردي كه در ساخت بوستر پمپ ها از پمپ هاي با كيفيت بالا كه عموما بدون صدا و لرزش هستند استفاده گردد،نيازي به استفاه از لرزه گير نميباشد. در چنين مواقعي جهت جلوگيري از انتقال حتي كمترين لرزش پمپ ها توصيه ميشود در محل اتصال كلكتورهاي مكش و رانش بوستر پمپ به شبكه لوله كشي از لرزه گير استفاده شود.

براي جلوگيري از ورود مواد خارجي به بوستر پمپ و شبكه لوله كشي و ساير تجهيزات اطفاء حريق آبي، در ابتداي لوله تغذيه آب خروجي از منبع ذخيره آب آتش نشاني بايد از شيرفلكه قطع و وصل و سپس صافي با توري گالوانيزه يا استيل استفاده شود.

6. نوع شيرآلات:

نوع شير قطع و وصل ورودي و خروجي پمپهاي بوستر پمپ و شير قطع و وصل اصلي ورودي و خروجي بوستر پمپ عموما كشويي يا پروانه اي است در صورت استفاده از شير پروانه اي بايد توجه داشت از آنجائيكه باز و بسته كردن شير با ربع گردش دسته شير صورت ميگيرد، اين عمل به هنگام خاموش بودن پمپ و در غير اينصورت به ملايمت انجام شود تا شبكه مصرف با تغييرات آني فشار و پديده ضربه قوچ مواجه نشود.
شيرهاي يكطرفه مورد استفاده در ساخت بوستر پمپ عموما سوپاپي يا دروازه اي است. شيرهاي يكطرفه دروازه اي اغلب به هنگام خاموش شدن پمپ و بسته شدن مسير عبور آب با صداي برخورد دروازه به نشيمن گاه خود توأم است. در صورت استفاده از اين نوع شير يكطرفه بهتر است از انواعي كه دروازه آن به لاستيك مجهز است استفاده شود تا علاوه بر حذف صداي برخورد مذكور موجب آب بندي بهتر آن نيز گردد.
شير يكطرفه دروازه اي عموما در مسيرهاي افقي عملكرد بهتري دارد ولي شير يكطرفه سوپاپي در مسير عمودي و هم در مسير افقي عملكرد مشابهي دارد لذا بهتر است در ساخت بوستر پمپ از شير يكطرفه سوپاپي استفاده شود.

7.  جنس شير آلات:

2 اينج به بالا چدني فلنچي ميباشد. 1/ شير آلات مورد استفاده در ساخت بوستر پمپ تا 2 اينچ دنده اي برنجي و از 2در عمل براي همگوني ميتوان تا 4 اينچ نيز از شيرآلات برنجي استفاده نمود.

8. كلاس شيرآلات و اتصالات:

كلاس شيرآلات و اتصالات مورد استفاده در ساخت بوستر پمپ بايد با توجه به فشار كار بوستر پمپ انتخاب شود. فشار 1 برابر فشار كار بوستر پمپ باشد. با توجه به اينكه فشار تست كارخانه اي شير / كار شيرآلات و اتصالات بايد حداقل5 برابر فشار كلاس مربوطه است، لذا در صورت رعايت موارد فوق انتخاب شيرآلات و اتصالات با / آلات و اتصالات نيز ضريب اطمينان كافي انجام شده است.

9. كلكتور:

ساخت كلكتورهاي بوستر پمپ آتش نشاني از لوله و اتصالات در صورت رعايت كلاس كار آنها بلامانع است ولي عموما با توجه به بالا بودن فشار كار بوستر پمپ آتش نشاني و به منظور برخورداري از ضريب اطمينان بيشتر، ساخت كلكتورهاي آتش نشاني اغلب با استفاده از لوله فولادي سياه مانسمان انجام ميگيرد و براي شناخت از سايربوستر پمپ ها در موتورخانه يا پمپ خانه پس از ضد زنگ با دو دست رنگ رويه قرمز روشن پوشيده ميشود.

10. تابلوي برق بوستر پمپ:

تابلوي برق بوستر پمپ از بخش هاي مختلف زير ساخته ميشوند . قاب تابلو از ورق سياه به ضخامت1 میلیمتر مناسب ساخته میشود، متناسب با ابعاد تابلو حداقل به ضخامت 5/1 با توجه به پيشرفت تكنولوژي بهتر است با رنگ الكترواستاتيك كوره اي پوشيده شود. قاب تابلو بايد حداقل داراي باشد.درجه حفاظتip 54 تجهيزات تابلويي مورد استفاده در تابلوي برق بوستر پمپ بايد ساخت يكي از كارخانجات معتبر اروپاي غربي باشد و حتي المكان سعي گردد در بكار بردن لوازم تابلويي با مارك هاي متفاوت اجتناب گردد مگر در موارد خاص. ابعاد تابلوي برق بايد به گونه اي باشد تا فضاي كافي براي نصب تجهيزات تابلويي با فواصل مناسب بمنظور امكان تعمير و سرويس و نگهداري آتي وجود داشته باشد.

تجهيزات تابلويي منصوب در تابلوي برق بايد در محل خود كاملا ثابت باشند. براي عبور سيم هاي ارتباطي بين تجهيزات تابلويي بايد از كانال هاي برق پلاستيكي با ابعاد مناسب به -5 گونه اي استفاده شود كه فضاي كافي براي عبور سيم ها و يا تعويض آنها وجود داشته باشد. كليه سيم ها بايد مجهز به سر سيم باشند در غير اينصورت انتهاي سيم ها پس از تابيدن به قلع آغشته شود . كليه سيم ها در محل اتصال به تجهيزات تابلويي بايد مجهز به اعداد و حروف راهنما باشند.
در داخل تابلوي برق بايد جا نقشه اي پيش بيني شود و نقشه تابلو به انضمام راهنماي نصب و راه اندازي بوستر پمپ محافظت شده درون زيپ كيف و يا وسيله مناسب ديگر در آن قرار گيرد و يا نقشه تابلو و راهنما با پوششي از مواد جهت دوام نقشه به ديواره داخلي تابلو نصب شود.
براي نشان دادن عملكرد بوستر پمپ و كار هر LED   در تابلوي برق بوستر پمپ بايد از چراغ هاي سيگنال يا يك از پمپ هاي بوستر پمپ وجود داشته باشد. علاوه بر چراغ هاي سيگنال مذكور، در بوستر پمپ هاي پيشرفته چراغ هاي ديگري براي نشان دادن حداقل سطح آب منبع ذخيره و آژير اعلام خرابي و يا ترمينال هاي خاص براي نصب آنها وجود دارد.
تجهيزات تابلويي مورد استفاده در ساخت تابلوي برق بوستر پمپ با توجه به قدرت الكتروپمپ ها بايد بر 2 انتخاب شود . مدار قدرت الكتروپمپ هاي با قدرت 15 اسب و به بالا بايد با راه اندازي ستاره – مثلث باشد. بايد امكان كاردستي هر يك از پمپ ها و كار اتوماتيك بوستر پمپ در تابلوي كنترل و فرمان بوستر پمپ پيش بيني شده باشد.

نصب و راه اندازي بوستر پمپ آتش نشاني:

حال كه با كنترل هاي لازم در ساخت بوستر پمپ آتش نشاني آشنا شديم به مواردي كه بايد در نصب و راه اندازي بوستر پمپ آتش نشاني مدنظر قرار گيرد به شرح زير ميپردازيم.

– محل نصب بوستر پمپ آتش نشاني بايد كاملا تراز باشد.

طراحی و فروش بوستر پمپ آتشنشانی با استفاده از نرم افزار اتواسپرینک بهتر است فوندانسيون بوستر پمپ آتش نشاني نسبت به كف پمپ خانه و يا موتورخانه 15 الي 20 سانتيمتر بالاتر باشد تا ضمن هم محور نمودن كلكتور مكش بوستر پمپ با لوله خروجي از مخزن ذخيره آب و يا سوار بودن لوله خروجي مذكور به كلكتور مكش بوستر پمپ آن را در مقابل جاري شدن آب احتمالي در كف محافظت نمايد. بوستر پمپ آتش نشاني بايد در مكاني نصب شود كه فضاي لازم و كافي براي سرويس و نگهداري بخش هاي مختلف آن از جمله تابلوي برق، الكتروپمپ ها و …… وجود داشته باشد.

در صورتيكه نصب بوستر پمپ آتش نشاني به گونه اي باشد كه الكتروموتورهاي آن همجوار با ديواره قرار گيرند، به منظور سهولت عبور هواي مورد نياز جهت خنك كردن الكتروموتورها، درپوش پروانه آنها حداقل 20 سانتيمتر از ديوار فاصله داشته باشد.

– بمنظور جلوگيري از انتقال وزن كلكتورها، شيرآلات و اتصالات مورد استفاده در ساخت بوستر پمپ آتش نشاني به الكتروپمپ، بايد زير كلكتور هاي بوستر پمپ از پايه نگهدارنده مناسب طوري استفاده شود كه نشيمنگاه پايه ها روي كف قرار گيرند.

– لوله ارتباطي در حد فاصل كلكتور مكش و خروجي منبع ذخيره آب پا خور و لوله حد فاصل كلكتور رانش  بوستر پمپ و شبكه آتش نشاني سرخور نباشد و وزن آنها با پايه هاي زميني و يا آويزهاي پيش بيني شده از سقف تحمل شود.

شرکت پارسیان اطفاء ایرانیان : مشاوره، طراحی و اجرای سیستم اطفاء و اعلام حریق با رعایت استانداردهای ایمنی و آتشنشانی
جهت دریافت اطلاعات بیشتر ، سفارش و خرید ،با شماره های زیر تماس بگیرید :
تلفن : 65474901(021)
همراه : 09102990800

– كنترل شود كه كابل تغذيه تابلوي برق بوستر پمپ از تابلوي اصلي از طريق سيني كابل، لوله فلزي گالوانيزه برق، لوله خرطومي فلزي گالوانيزه يا روپوش دار برق و يا تركيبي از آنها اجراء شده باشد.

– پس از بستن سر سيم هاي كابل تغذيه بوستر پمپ ( فازها و نول ) صحت تعداد فازها و محل آنها را با روشن  شدن چراغ سبز كنترل فاز مشاهده كنيد. در صورتيكه چراغ سبز روشن نباشد، محل دو سيم فاز را با يكديگر عوض كنيد تا چراغ سبز كنترل فاز روشن شود.

– حال كه كابل برق و لوله تغذيه آب بوستر پمپ آتش نشاني متصل گرديد، قبل از اقدام به روشن كردن  بوستر پمپ ابتدا هر يك از پمپ ها را هواگيري نماييد ( با شل كردن پيچ هواگيري ) و سپس پيچ هاي هواگيري را ببنديد .

اكنون بوستر پمپ آماده كار است ولي قبل از استارت كردن بوستر پمپ از باز بودن كليه شيرهاي قطع و وصل آن اعم از شيرهاي قطع و وصل پمپ ها و شيرهاي قطع و وصل اصلي بوستر پمپ و شير فلكه خروجي منبع ذخيره آب اطمينان حاصل نمائيد.

راه اندازي بوستر پمپ براي كنترل صحت كار آن و تجهيزات تابلوي پيش بيني شده در تابلوي برق آن ابتدا با راه اندازي دستي كليه الكتروپمپ ها آغاز ميشود.

– پس از حصول اطمينان از كار دستي هر يك از الكتروپمپ ها و مجموعه بوستر پمپ، حال كار اتوماتيك تك تك پمپ ها را كنترل نمائيد. تا از كار آنها در فشارهاي مورد نظر اطمينان حاصل گردد.

– يكي از تجهيزات جانبي بوستر پمپ كه عموما به هنگام نصب و راه اندازي بايد مورد توجه قرار گيرد منبع ديافراگمي است. منبع ديافراگمي كه در بوستر پمپ آتش نشاني در درجه اول براي جذب ضربه قوچ ناشي از روشن و خاموش شدن الكتروپمپ ها پيش بيني ميشود، بايد به واسطه لوله هم سايز با فلنچ ديافراگم آن به كلكتور خروجي بوستر پمپ متصل شود. لوله مذكور در محل اتصال به كلكتور رانش بوستر پمپ بايد به يك شير فلكه قطع و وصل و در محل اتصال به منبع ديافراگمي به يك مهره ماسوره مجهز باشد تا امكان از مدار خارج كردن منبع ديافراگمي براي تعويض تيوپ آن فراهم شود.

حجم منبع ديافراگمي درصورتيكه پرشرسوئيچ هاي بوستر پمپ آتش نشاني با توجه به نقطه كار بوستر پمپ صحيح انتخاب و تنظيم شده باشد ميتواند حتي 100 ليتري نيز باشد. يكي از مواردي كه متأسفانه در ساخت و نصب بوستر پمپ هاي آتش نشاني رعايت نمي شود، نصب پرشرسوئيچ هاي پمپ ها روي كلكتور خروجي است. در صورت نصب پرشرسوئيچ ها روي كلكتور مذكور با هر بار روشن يا خاموش شدن پمپ ها تغييرات فشار آني محسوسي بوجود مي آيد كه در فرمان پرشرسوئيچ ها و كار بوستر پمپ تأثير نا مطلوبي ميگذارد. بهترين نقطه نصب پرشرسوئيچ هاي بوستر پمپ آتش نشاني روي منبع ديافراگمي است زيرا با پر و خالي شدن تدريجي ديافراگم آن تغييرات فشار به نرمي احساس ميشود در نتيجه تنظيم پرشرسوئيچ ها و كار بوستر پمپ به درستي كنترل خواهد شد. از اينرو در انتخاب منبع ديافراگمي بايد دقت لازم به كار برده شود كه محل لازم براي نصب پرشرسوئيچ ها روي آن پيش بيني شده باشد.

 سرويس و نگهداري بوستر پمپ آتش نشاني:

بر اساس استاندارد هاي بين المللي بوستر پمپ هاي آتش نشاني بايد داراي برنامه هاي سرويس و نگهداري مرتب از جمله بازديد روزانه، سرويس هاي هفتگي، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه، و ….. باشند. جداول زير كه ترجمه آمريكا است براي آگاهي و استفاده اپراتورهاي سرويس و N.F.P.A. جداول سرويس و نگهداري استاندارد بين المللي نگهداري تأسيسات ساختمان تهيه و در اختيار آنان قرار داده شده است ولي متأسفانه عليرغم وجود مدارك مذكور سرويس هاي لازم براي بوستر پمپ هاي آتش نشاني انجام نميشود از اينرو يكي از شركت هاي سازنده بوستر پمپ كه اولين سازنده بوستر پمپ هاي دور متغير آبرساني در ايران است، دست به نوآوري ديگري زده است و نسبت به طراحي و ساخت بوستر پمپ آتش نشاني خود سرويس اقدام نموده است.

در تابلوي بوستر پمپ آتش نشاني خود سرويس از تجهيزات خاصي استفاده شده است تا اين امكان فراهم آيد كه هريك از پمپ هاي بوستر پمپ آتش نشاني در طول هفته بسته به روز و ساعت تنظيم شده براي هر يك از آنها بطور اتوماتيك براي مدت زمان معين قابل تنظيم روشن شود. روي كلكتور خروجي اين نوع بوستر پمپ ها  تأسيساتي پيش بيني شده است تا در طول زمان روشن بودن خود سرويس هر يك از الكتروپمپ ها آب خروجي از پمپ را از مسير باي پاس مجددا به منبع ذخيره آب آتش نشاني برگرداند.

علاوه بر تجهيزات مذكور، در خروجي لوله اصلي آتش نشاني از كلكتور رفت بوستر پمپ از يك فلو سوئيچ استفاده شده است تا به هنگام وقوع آتش سوزي و جاري شدن آب در شبكه آتش نشاني يا بسته شدن مدار برقي آن و امكاناتي كه در مدار كنترل و فرمان تابلوي بوستر پمپ آتش نشاني خود سرويس پيش بيني شده، موجب باز شدن مدار خود سرويس مذكور گشته و بوستر پمپ را با همان فرمان هاي پرشرسوئيچ هاي پيش بيني شده كنترل نمايد.

بوستر پمپ آتش نشاني خود سرويس، با از بين بردن خطر گريپاژ خودبخود پمپ هاي بوستر پمپ ( جامپ كردن پمپ هاي بوستر پمپ ) موجب ميگردد تا بوستر پمپ آتش نشاني هميشه آماده كار و مبارزه با حريق باشد و از اينرو با توجه به فقر فرهنگ سرويس و نگهداري تأسيسات در كشور، توصيه ميشود از بوستر پمپ هاي آتش نشاني خود سرويس در تأسيسات ساختمان استفاده شود.

كنترل ساخت تابلوي برق بوستر پمپ آتش نشاني

ضخامت ورق سياه مناسب
رنگ تابلو الكترو استاتيك كوره اي
ذكر ساير انواع رنگ
ابعاد تابلو با فضاي مناسب براي تعمير تابلو
متراكم بودن پيش بيني فضاي تعمير تابلو
قاب تابلو
يا بالاتر IP درجه حفاظت تابلو 54
ساخت يك كارخانه یا ساخت كارخانجات مختلف
ساخت اروپایی غربي با مارك معتبر تجهيزات خاص با مارك ديگر

– متناسب با قدرت پمپ
كمتر از قدرت پمپ
مشابهت ظرفيت تجهيزات تابلويي يك مدار با يكديگر
ظرفيت تجهيزات
تابلويي
مشابهت تجهيزات يك مدار با مدارهاي مشابه
تجهيزات تابلويي نصب محكم و ثابت تجهيزات تابلويي
استفاده از كانال برق پلاستيكي جهت عبور سيم ها
استفاده از سر سيم يا آغشته بودن انتهاي سيم به قلع در محل اتصال به تجهيزات تابلويي
پيش بيني اعداد و حروف راهنما در محل اتصال سيم ها به تجهيزات تابلويي
محكم بودن سيم ها در محل اتصال به تجهيزات تابلويي

– متناسب بودن سايز سيم ها با قدرت تجهيزات تابلويي
استفاده از سيم با رنگ روپوش مختلف براي مدارهاي متفاوت
سيم كشي
كوتاه نبودن سيم هاي ارتباطي بين تجهيزات تابلويي
مدار قدرت و فرمان مدار قدرت تكضرب براي پمپ هاي با قدرت كمتر از 15 اسب
مدار قدرت ستاره – مثلث براي پمپ هاي با قدرت 15 اسب و به بالا
مدار فرمان مستقل هر يك از الكتروپمپ ها
امكان كار دستي هر يك از الكتروپمپ ها
امكان كار دستي مجموعه الكتروپمپ ها
امكان كار اتوماتيك هر يك الكتروپمپ ها

عملكرد تابلوي برق
امكان كار اتوماتيك مجموعه الكتروپمپ ها ( بوستر پمپ )
ترمينال هاي برق پيش بيني ترمينال هاي ورودي و خروجي در تابلو
نامگذاري هر يك از ترمينال ها با حروف و اعداد مشابه اعداد و حروف نقشه تابلوي برق
ساير ترمينال ها پيش بيني ترمينال هاي كنترل حداقل سطح آب منبع ذخيره
پيش بيني ترمينال هاي خروجي جهت اعلام خبر و يا نصب آژير خبر در تابلو
كنترل وجود فازها
كنترل روشن بودن هر يك از پمپ ها
پيش بيني چراغهاي LED سيگنال يا رنگي كنترل حالت دستي و اتوماتيك هر يك از پمپ ها
پيش بيني نقشه ماندگار تابلوي برق و دستورالعمل راه اندازي روي ديواره داخلي تابلو

– تابلوي برق نقشه تابلو و جا نقشه اي پيش بيني نقشه تابلو وراهنماي نصب و راه اندازي بوستر پمپ درجا نقشه اي تابلو
طراحی و فروش بوستر پمپ آتشنشانی
طراز بودن محل نصب بوستر پمپ
فوندانسيون بوستر پمپ با ارتفاع مناسب
پيش بيني فضاي لازم وكافي براي سرويس و نگهداري بوستر پمپ

شرايط محل
نصب بوستر پمپ آتش نشاني
پيش بيني حداقل فاصله لازم بين روپوش فن الكتروپمپ از ديوار پشت آن
تحمل وزن كلكتور هاي مكش و رانش بوستر پمپ بوسيله پايه هاي نگهدارنده از كف
كنترل هم رقوم و يا بالاتر بودن لوله خروجي منبع ذخيره آب آتش نشاني با كلكتور مكش بوسترپمپ
پيش بيني پايه هاي نگهدارنده و آويزهاي سقفي براي نگهداري لوله مكش و رانش بوسترپمپ

كلكتورهاي بوستر پمپ آتشنشانی و لوله هاي ارتباطي به آنها كنترل پاخور و سرخور نبودن لوله هاي مكش و رانش بوسترپمپ
كابل كشي تغذيه بوسترپمپ روي سيني كابل، درون لوله فلزي گالوانيزه برق ولوله خرطومي فلزي گالوانيزه
اتصال كابل تغذيه از تابلوي اصلي به ترمينال هاي برق ورودي تابلوي برق بوستر پمپ
كابل كشي بوستر پمپ كنترل تعداد محل فازها به كمك كنترل فاز پيش بيني شده در تابلوي برق بوستر پمپ
هواگيري هواگيري بوسترپمپ با شل كردن پيچ هاي هواگيري پمپ ها و بستن مجدد آن پس از هواگيري
نصب منبع ديافراگمي حتي الامكان نزديك به بوستر پمپ
لوله كشي منبع ديافراگمي هم سايز با فلنچ منبع ديافراگمي از كلكتور رانش بوسترپمپ
پيش بيني شيردرابتداي انشعاب لوله منبع ديافراگمي ازكلكتوررانش و مهره ماسوره دركنار منبع ديافراگمي

نصب منبع ديافراگمي
اتمسفر كمتر از حداقل فشار كار بوسترپمپ / كنترل فشار اوليه هوا در منبع ديافراگمي حداقل
نصب مجموعه پرشرسوئيچ ها روي منبع ديافراگمي با استفاده از اتصالات فلزي
پرشرسوئيچ ها نصب شير قطع و وصل قبل از اتصال مجموعه پرشرسوئيچ ها به منبع ديافراگمي جهت تعمير و تعويض آنها
حداكثر فشار پرشرسوئيچ ها بالاتر از فشار كار بوسترپمپ در حداقل مصرف آب
حداقل فشار پرشرسوئيچ ها پائين تر از فشار كار بوسترپمپ در حداكثر مصرف آب
تنظيم پرشرسوئيچ ها حداكثرفشارپرشرسوئيچ جاكي پمپ كمترازحداكثر فشارپمپ اصلي وحداقل آن بيشترازحداقل فشارپمپ اصلي

راه اندازي كنترل صحت كار بوسترپمپ با راه اندازي دستي هر يك از پمپ ها و مجموعه بوسترپمپ
بوسترپمپ كنترل صحت كار بوستر پمپ با راه اندازي اتوماتيك هر يك از پمپ ها و راه اندازي بوسترپمپ
آماده  ارائه خدمات در زمینه طراحی و فروش بوستر پمپ آتشنشانی با نرم افزار های تخصصی می باشد.

كنترل ساخت بوستر پمپ آتش نشاني
جاكي
تعداد پمپ بوستر پمپ اصلي جاكي
تعداد پرشرسوئيچ اصلي جاكي
تطابق فشار پرشر سوئيچ با فشار كار بوسترپمپ اصلي نوع شير كشويي پروانه اي
جنس شير برنجي دنده اي تا 2 اينچ (براي هماهنگي با ساير شيرهاي بوسترپمپ تا 4 اينچ مجاز است)
2 اينچ و به بالا 1/ چدني فلنچي 2 1 برابر يا بيشتر) / 1 برابر فشار كار بوسترپمپ ( استاندارد 5 / كمتر از 5
شير قطع و وصل در مكش ورانش هر پمپ تطابق كلاس شير 1 برابر يا بيشتر) / 1 برابر فشار كار بوسترپمپ ( استاندارد 5 / بافشار بوسترپمپ مساوي يا بيشتر از 5 نوع شير كشويي پروانه اي جنس شير برنجي دنده اي (براي هماهنگي با ساير شيرهاي بوسترپمپ تا 4 اينچ مجاز است) 2 1 اينچ و به بالا / چدني فلنچي 2 1 برابر يا بيشتر) / 1 برابر فشار كار بوسترپمپ ( استاندارد 5 / كمتر از 5

شير قطع و وصل اصلي روي كلكتور مكش و رانش تطابق كلاس شير 1 برابر يا بيشتر) / 1 برابر فشار كار بوسترپمپ ( استاندارد 5 / بافشار بوسترپمپ مساوي يا بيشتر از 5 نوع شير دروازه اي سوپاپي جنس شير برنجي دنده اي (براي هماهنگي با ساير شيرهاي بوسترپمپ تا 4 اينچ مجاز است) 2 اينچ و به بالا 1/ چدني فلنچي 2 1 برابر يا بيشتر) / 1 برابر فشار كار بوسترپمپ ( استاندارد 5 / كمتر از 5

6شير يكطرفه در روجي هر يك از پمپ ها تطابق كلاس شير 1 برابر يا بيشتر) / 1 برابر فشار كار بوسترپمپ ( استاندارد 5 / بافشار بوسترپمپ مساوي يا بيشتر از 5 نوع اتصالات دنده اي جوشي
جنس اتصالات فولادي گالوانيزه فولادي سياه 1 برابر يا بيشتر) / 1 برابر فشار كار بوسترپمپ ( استاندارد 5 / كمتر از 5

اتصالات مصرفي در مكش و رانش پمپ ها كلاس اتصالات 1 برابر يا بيشتر) / 1 برابر فشار كار بوسترپمپ ( استاندار  5 / مساوي يا بيشتر از 5 نوع و جنس لوله و اتصالات فولادي گالوانيزه دنده اي كلكتور لوله فولادي سياه جوشي بدون درز ( مانسمان ) 1 برابر يا بيشتر) / 1 برابر فشار كار بوسترپمپ ( استاندارد 5 / كمتر از 58

كلكتورهاي مكش و رانش بوسترپمپ كلاس كار 1 برابر يا بيشتر) / 1 برابر فشار كار بوسترپمپ ( استاندارد 5 / كلكتورها مساوي يا بيشتر از 5 مكش ورانش دارد  هرالكتروپمپ ندارد مكش ورانش دارد كلكتورها ندارد 1 برابر يا بيشتر) / 1 برابر فشار كار بوسترپمپ ( استاندارد 5 / كمتر از 5

لرزه گير لاستيكي مهاردار تطابق فشار كار 1 برابر يا بيشتر) / 1 برابر فشار كار بوسترپمپ ( استاندارد 5 / لرزه گير با پمپ مساوي يا بيشتر از 5

كنترل ساخت بوستر پمپ آتش نشاني « دنباله » با ورق گالوانيزه با ضخامت كافي خم شده با ضخامت كم
با ناوداني مناسب 10شاسي بوستر پمپ با ناوداني آهني فابريك با ناوداني ضعيف از ورق گالوانيزه با ضخامت كافي
خم شده با ضخامت كم با آهن ناوداني مناسب پايه تابلوي برق از آهن پروفيل با آهن ناوداني ضعيف
سايز كابل با سايز مناسب
در ريل پلاستيكي در ريل فلزي در لوله خرطومي 6 كابل تغذيه پمپ ها و محافظت آنها حفاظت كابل گلند در محل ترمينال پمپ ها و در ورود به تابلوي برق__

شرکت پارسیان اطفاء ایرانیان :
مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم اطفاء و اعلام حریق / فروش محصولات اعلام حریق سنس
جهت دریافت اطلاعات بیشتر ، سفارش و خرید ،با شماره های زیر تماس بگیرید :
تلفن : 65474901(021)
همراه : 09102990800

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما
whatsapp
telegram
phone